Zásady ochrany osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost DecorLux – Ondřej Štrouf, IČ: 417 12 463, se sídlem Bromova 1982, Praha 9, 190 16, (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru či jiného obchodního sdělení správce, a to zejména v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, datum přihlášení se k newsletteru, datum potvrzení přihlášení se k newsletteru, datum odhlášení se z odběru newsletteru a případně potvrzovací IP adresa.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání výběru z článků, resp. přehledu zpráv z vybraných titulů a dalších médií správce, a dále za účelem zařazení do databáze správce pro účely přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení týkajících se jednak správcem provozovaných či spravovaných médií, jiných jeho výrobků a služeb a jednak výrobků a služeb třetích stran, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Vámi uvedenou v rámci přihlášení se k odběru newsletteru.

Pokud v budoucnu vyjádříte svůj nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme Vám obchodní sdělení dále zasílat. Vaše osobní údaje nicméně budou nadále zpracovávány za účelem plnění zákonné povinnosti správce, která nám zakazuje marketingově oslovovat odhlášené adresáty.

Jaký je právní základ zpracování?

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, resp. do jiného vyjádření Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení (další způsoby odvolání souhlasu naleznete zde). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo všechno bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří nám poskytují své služby. Tito zpracovatelé jsou povinni přijmout vhodné záruky na ochranu Vašich osobních údajů a zpracování z jejich strany musí splňovat požadavky dle platných právních předpisů. Těmito osobami mohou být zejména osoby zajišťující rozesílání newsletterů. Tyto osoby budou mít přístup k Vašim údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Na Vaši žádost Vám poskytneme informace o konkrétních subjektech, které se podílí na zpracování Vašich osobních údajů.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?

Správce můžete kontaktovat zejména na adrese sídla správce: Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8 (další způsoby kontaktování správce a řešení ostatních situací týkajících se ochrany osobních údajů naleznete zde). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Jaká mám v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte níže uvedená práva. Vezměte nicméně prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Právo na informace     

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

Právo na přístup k osobním údajům     

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

Právo na opravu          

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.

Právo na omezení zpracování   

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

Právo na přenositelnost údajů  

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

Právo odvolat souhlas  

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Právo vznést námitku  

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.