Všeobecné obchodní podmínky

Dodávky, montáže a dalších souvisejících služeb společnosti DecorLux – Ondřej Štrouf.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují provozní a organizační podmínky při poskytování služeb (zejména dodávky a montáže a dalších souvisejících služeb) společností DecorLux – Ondřej Štrouf, ICO 41712463 se sídlem Bromova 1982, 19016, zapsané v ŽR dne 1.1.2012 (dále jen „dodavatel”). Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí „Smlouvy o dílo” (dále také jen „Smlouva“), uzavírané mezi dodavatelem (jako zhotovitelem) a zákazníkem (jako objednatelem, dále v textu jen „zákazník“), na jejichž základě je dodavatelem poskytována výroba, dodávka, montáž či jiné služby související s předmětem podnikání dodavatele a obsahují obecná smluvní ujednání ve smyslu § 1751 občanského zákoníku. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním všeobecných obchodních podmínek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež neuzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnost, tj. osoba, která je dle ust. § 419 občanského zákoníku považována za spotřebitele. V takovém případě se na Smlouvu a závazkový vztah mezi dodavatelem a zákazníkem uplatní rovněž příslušná ustanovení občanského zákoníku upravující závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (ust. § 1810 an. občanského zákoníku).

1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VZNIK SMLOUVY, PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1Zákazník prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Smlouvu s dodavatelem zejména, že je plně svéprávný, a že má finanční prostředky k úhradě sjednané ceny dle Smlouvy. Zákazník je povinen na žádost dodavatele doložit údaje nezbytné k uzavření Smlouvy (výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, osvědčení plátce DPH, apod.). Zákazník souhlasí, že dodavatel je oprávněn pořídit kopii dokladu totožnosti a tuto kopii archivovat spolu s podepsanou Smlouvou za účelem doložení uzavření Smlouvy.

1.2Není-li smluvními stranami ujednáno, že bude Smlouva uzavřena v písemné formě, je uzavřena přijetím a akceptací objednávky zákazníka dodavatelem. 

1.3Na základě uzavřené Smlouvy se dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo a zákazník se zavazuje dílo nebo jeho část převzít a zaplatit cenu díla. Zákazník se zavazuje dále dohodnutým způsobem poskytnout potřebnou součinnost při zhotovení díla.

1.4Předmětem smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem je výroba a dodávka, resp. výroba, dodávka a montáž zboží, v tom provedení, množství a kvalitě, jak je specifikováno v cenové nabídce dodavatele, případně ve Smlouvě. Tato specifikace se stává nedílnou součástí Smlouvy a pro obě smluvní strany je závazná. Platnost všech cenových nabídek je jeden (1) měsíc od vystavení cenové nabídky dodavatelem.

1.5Zákazník svým podpisem Smlouvy, je-li uzavřena písemně, potvrzuje, že specifikaci výrobků pečlivě zkontroloval a tyto souhlasí. V případě, že je Smlouva uzavřena přijetím a akceptací objednávky zákazníka dodavatelem se má za to, že zákazník před odesláním objednávky specifikaci výrobků pečlivě zkontroloval a tyto souhlasí.

1.6Změnu parametrů a kusů zboží uvedených v cenové nabídce a dalších dokumentech je možno provést ze strany zákazníka nejpozději do zadání zakázky do výroby dodavatelem. Případné změny specifikace, které bude nutno učinit po uzavření Smlouvy, jsou smluvní strany povinny učinit ve formě písemného dodatku ke Smlouvě. Pokud v důsledku změny specifikace díla dojde ke změně původně sjednané ceny díla, zavazují se smluvní strany dodatkem upravit i nové určení ceny a termínu dokončení díla.

1.7Jednotlivé činnosti dodavatele prováděné v rámci realizace zakázky jsou vždy definovány soupisem prací v cenové nabídce.

1.8Montáží se myslí osazení výrobku na dané místo a případné zapojení do elektroinstalace. Součástí montáže není provedení základů, elektroinstalace, dodávka lešení a jiných zdvihacích zařízení, pokud v nabídce není výslovně uvedeno jinak.

1.9 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá zákazník až úplným uhrazením finančních závazků vůči dodavateli vyplývajících ze Smlouvy.

1.10Výrobky, jejich doplňky a příslušenství se vyrábí, dodávají a montují podle technických dokumentací, standardů, zvyklostí a výrobních možností dodavatele nebo jeho dodavatelů.

1.11Dodavatel se zavazuje nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny Smlouvy, změny všeobecných podmínek či změny ceníku, uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň informuje o této změně zákazníka, a to na webových stránkách dodavatele.

2. PROVEDENÍ DÍLA, DODACÍ PODMÍNKY

2.1Zákazníkse zavazuje před zahájením montážních prací informovat dodavatele o výskytu vedení elektroinstalace, plynového a vodovodního potrubí v místech, do kterých má dodavatel dle požadavku zákazníka dodat a namontovat výrobek. Neposkytne–li zákazník dodavateli tuto informaci nejpozději do jednoho (1) týdne od uzavření Smlouvy, neodpovídá dodavatel za jakoukoli škodu, která zákazníkovi vznikne z důvodu poškození při montáži.

2.2Rozměry výrobku dle cenové nabídky se určují zaměřením dodavatelem. Dodavatel provede zaměření stávajících stavebních otvorů, oken nebo ploch v místě, kde bude montáž dle přání zákazníka prováděna a přizpůsobí jim výrobní rozměry žaluzií, rolet, markýz nebo pergol. Zákazník je povinen umožnit dodavateli zaměření nejpozději do termínu určeného dodavatelem a poskytnout mu přitom potřebnou součinnost. Pokud zákazník dodavateli neumožní včas provést zaměření, není dodavatel dále vázán smluvním termínem dodání, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při odvozování výrobních rozměrů výrobků od naměřených rozměrů postupuje dodavatel samostatně. V případě, že dodavatel provedl chybně zaměření nebo chybně přizpůsobil rozměry výrobků, provede dodavatel dle svého uvážení úpravu rozměrů výrobků, a to výhradně na vlastní náklad.

2.3Je-li dílo prováděno na základě projektové dokumentace dodané zákazníkem nebo pouze na zákaldě údajů dodaných zákazníkem, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za případnou odchylku výrobku od skutečností zjištěných na místě provedení díla. Případné vícenáklady takto vzniklé, nutné k řádnému provedení díla dle Smlouvy, nese v plné výši zákazník

2.4Zákazník pro dodavatele zajistí k řádnému provádění díla:

a) uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo, které je předmětem Smlouvy a odstranění překážek, které by bránily přístupu k těmto plochám; a

b) bezplatný odběr elektrické energie a vody; a

c) vstup pro dodavatele do míst k provádění díla.

2.5Dodavatel kontaktuje zákazníka (na telefonní číslo nebo e-mail, který byl při podpisu Smlouvy poskytnut) nejméně 2 dny před zahájením montážních prací s domluvou na konkrétním termínu montážních prací. V případě odmítnutí termínu montáže zákazníkem, nebo pokud se dodavateli nepodaří se zákazníkem zkontaktovat, má dodavatel právo stanovit náhradní termín montáže, přičemž již není vázán sjednanou dobou pro plnění díla uvedenou ve Smlouvě a nelze jej z tohoto důvodu postihnout smluvní pokutou za pozdní dokončení díla.

2.6Dodavatel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednané době. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli dodavatele (vyšší moc, jakož i nevhodné klimatické podmínky, při nichž nelze spravedlivě po dodavateli požadovat dílo plnit) nebo v důsledku nedostatečné součinnosti ze strany zákazníka, v důsledku kterých bude provedení díla ztíženo, prodlužuje se termín provedení díla přiměřeně k okolnostem. V takovém případě není dodavatel v prodlení s provedením díla. Dodavatel je v takovém případě povinen v přiměřené době zákazníka písemně informovat a sdělit mu nový předpokládaný termín dokončení díla.

2.7V případě, že po uzavření Smlouvy a před zahájením provádění díla, vyjdou najevo nové objektivní skutečnosti, které si vynutí změnu ceny díla či vícenáklady na provedení díla, a které nastaly nezávisle na vůli dodavatele a nebyly a nemohly mu být známy při uzavírání Smlouvy, je zákazník povinen potvrdit dodavateli změnu cenové nabídky reflektující tyto skutečnosti. V případě, že zákazník prohlásí, že se změnou cenové nabídky nesouhlasí a učiní tak písemně, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odsouhlasená cenová nabídka se stává nedílnou součástí Smlouvy, který ji v příslušném ujednání nahrazuje či doplňuje. Forma potvrzení změny cenové nabídky, případně nesouhlas se změnou cenové nabídky, je zachována, pokud je cenová nabídka zákazníkem potvrzena prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail), ze které je patrný zřejmý projev vůle zákazníka a dodavatele.

2.8Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny zákazníka, ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.

2.9 Montážní práce, a to včetně reklamací, probíhají vždy v pracovní dny v čase od 7:00 do 16:00 hod, případně dle individuální domluvy dodavatele a zákazníka.

2.10Zákazník je povinen obstarat všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů, která jsou nutná k provedení montážních prací (zejm. rozhodnutí stavebního úřadu či příslušného odboru památkové péče, atd.). Případné pokuty a penále hradí zákazník na své náklady, a to i v případě, že pokuta či penále byla uložena dodavateli z důvodu, že zákazník nesplnil svoji povinnost dle první věty tohoto odstavce.

2.11Při provádění montážních prací je zákazník povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, zejména pokud se jedná o zabezpečení příjezdu dopravních prostředků dodavatele, zabezpečení přístupu pracovníků dodavatele do objektu objednatele apod.

2.12V případě, že montážní práce neproběhnou v domluveném termínu z důvodů na straně zákazníka nebo bude-li zákazník požadovat změnu oproti dohodnutému postupu, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi veškeré účelně vynaložené náklady, které byly byly dodavatelem v souvislosti s nemožností dílo realizovat dle Smlouvy marně vynaloženy, a to i náklady vzniklé v souvislosti s opakovaným výjezdem dodavatele. Toto ustanovení se užije obdobně i na případy nemožnosti realizovat dílo z důvodu nedostatečné stavební připravenosti nebo nezajištění manipulační techniky nebo jiného zařízení nutného k realizaci díla, které je povinen zařídit zákazník. Ve shora uvedených případech se posunuje termín dokončení díla bez jakéhokoliv postihu dodavatele.

2.13Dodavatel zajistí, že jeho pracovníci budou při provádění montážních prací dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy. Zákazník je povinen zabezpečit, aby při provádění montážních prací pracovníky dodavatele nedošlo v místě provádění montážních prací k ohrožení zdraví či života pracovníků dodavatele.

2.14 Všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle Smlouvy budou průběžně zapisovány dodavatelem; smluvní strany se mohou domluvit na vedení stavebního deníku, který povede dodavatel

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

3.1Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno zákazníkovi. V případě, že z důvodů na straně zákazníka není možné montážní práce zcela ukončit v době stanovené dle Smlouvy, je dodavatel oprávněn vyúčtovat celkovou cenu díla a žádat doplacení celkové ceny díla tak, jako by díla bylo zcela dokončeno. Tím se dodavatel nezbavuje povinnosti dílo dokončit dle svých časových a kapacitních možností. Nový termín dokončení díla bude stanoven dohodou smluvních stran.

3.2Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla zákazníkovi. Zákazník je povinen provedené dílo nebo jeho jednotlivé části převzít. Předáním a převzetím celého dokončeného díla dle Smlouvy se rozumí stvrzení předávacího protokolu podpisem zákazníka. Předáním a převzetím části díla dle Smlouvy se rozumí stvrzení skutečně dodaných prací a výrobků podpisem zákazníka na „předávacím protokole“.

3.3Zákazník je povinen zajistit převzetí díla oprávněnou osobou v dohodnutý termín předání díla v místě provedení díla. V pochybnostech se má za to, že osoba přebírající dílo a podepsaná na předávacím protokole byla za zákazníka oprávněna dílo převzít.

3.4Zákazník je povinen převzít dílo, případně jeho část a to i s nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla (tj. není-li zcela zkompletováno, chybí krytky, jsou poškrábané profily, kazy na látce apod.). Zákazník je povinen podepsat předávací protokol s tím, že specifikuje zjištěné vady či nedodělky. Nebyl-li sjednán ve smlouvě termín pro odstranění vad a nedodělků, je dodavatel povinen vady neprodleně odstranit, tj. zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 2 týdnů od podpisu předávacího protokolu, není-li se zákazníkem sjednáno jinak v předávacím protokole. Pokud vada či nedodělek není jednoznačně konkrétně specifikována v předávacím protokole, má se za to, že dílo bylo předáno bez vady či nedodělku.

3.6Nebude-li dílo z pokynu zákazníka provedeno do šesti (6) měsíců od uzavření Smlouvy, může být cena upravena s ohledem na změnu cenové nabídky. V případě, že zákazník nebude souhlasit se změnou ceny, má právo od Smlouvy odstoupit. Zákazník se ovšem v tomto případě zavazuje uhradit dodavateli veškeré účelně vynaložené náklady, které byly dodavatelem v souvislosti s nemožností dílo realizovat dle Smlouvy marně vynaloženy.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1Zákazník je povinen zaplatit cenu díla dle Smlouvy. Objeví-li se při provádění díla potřeba prací do rozpočtu nezahrnutých, které se nedaly při uzavření Smlouvy předpokládat (případně prací dodatečně požadovaných zákazníkem), může dodavatel požadovat přiměřené zvýšení ceny. V případě, kdy potřeba víceprací vyjde najevo až v průběhu montáže výrobku, lze navýšení ceny díla odsouhlasit i písemným záznamem v předávacím protokolu podepsaným oběma smluvními stranami. 

4.2Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, dodavatelivzniká nárok na úhradu celkové ceny díla okamžikem podpisu předávacího protokolu a na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající předané části díla, a to okamžikem podpisu předávacího protokolu, popř. okamžikem, kdy zákazník neoprávněně odmítl dílo nebo jeho část převzít. Zákazník je oprávněn až do odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti dodávky pozastavit platbu, a to maximálně ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Pokud zákazník odmítne dílo nebo jeho část převzít v rozporu se Smlouvou, je v prodlení s plněním závazku, přičemž dodavatel tuto skutečnost vyznačí do předávacího protokolu. Dodavatel je tímto okamžikem oprávněn vyúčtovat cenu díla nebo jeho části.

4.3Slevy uvedené v cenové nabídce, popřípadě v jiných dokumentech jsou množstevní a vztahují se zvlášť na každou jednotlivou zakázku. V případě objednání v menším množství, může být sleva dodavatelem snížena.

4.4Zákazník je povinen akceptovat a plně uhradit navýšení ceny díla na základě případné novelizace zákona o DPH, pokud bude dílo provedeno a fakturováno se zdanitelným plněním od data platnosti novely zákona o DPH (navýšení % sazby DPH).

4.5Dodavatel je oprávněn požadovat od zákazníka uhradit až 100% ceny díla jako zálohu před zahájením provádění díla. Je-li zákazník v prodlení s úhradou zálohy, posouvá se o dobu prodlení s úhradou zálohy termín pro zahájení provádění montážních prací a z toho vyplývající termín pro dokončení a předání díla. Je-li zákazník v prodlení s úhradou zálohy, delším než 14 dní ode dne uzavření Smlouvy, s předáním místa, kde mají být montážní práce prováděny, anebo v prodlení s plněním jakéhokoli jiného svého závazku ze Smlouvy, je dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedojde-li k uhrazení zálohy do 30 dnů od uzavření Smlouvy, smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě automaticky pozbývá platnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány.

4.6Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za dopravu obsažena v ceně díla. V této ceně jsou zahrnuty náklady dodavatele na dopravu nezbytně nutnou k provedení díla a k plnění závazků plynoucích z odpovědnosti dodavatele za vady na území České republiky. Cena nezahrnuje náklady na marné výjezdy dodavatele způsobené nepřipraveností stavby, nedostatečnou součinností objednatele, náklady za dopravu u neoprávněných reklamací, servisních a mimozáručních oprav a dále u záručních oprav prováděných mimo území ČR. V takovém případě hradí zákazník cenu za dopravu na místo určení a zpět dle aktuálně platného ceníku dodavatele.

4.7Dodavatel je povinen provést vyúčtování ceny za dílo nebo její části nebo svých dalších možných nároků dle Smlouvy fakturou – řádným daňovým dokladem, který doručí zákazníkovi. Je-li dílo předáváno a přebíráno po částech, je dodavatel oprávněn na základě předávacího protokolu, který bude potvrzen ze strany zákazníka jeho podpisem, průběžně vyúčtovat část ceny díla, a to 1x měsíčně vystavením faktury – řádného daňového dokladu, k níž bude připojena kopie předávacího protokolu. Datem zdanitelného plnění je v takovém případě poslední den příslušného kalendářního měsíce.

4.8Lhůta splatnosti zálohových faktur a faktur dodavatele se stanovuje v délce 7 dní od vystavení, pokud není ve faktuře uvedeno jinak. Uhrazením příslušné platby bezhotovostním převodem se rozumí okamžik připsání úplné částky na účet dodavatele.

4.9V případě prodlení zákazníka s úhradou řádně vystavených faktur, má dodavatel právo požadovat úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky až do zaplacení.

4.10Je-li sjednána úhrada ceny díla ve splátkách dle splátkového kalendáře, stává se celý zbytek závazku zákazníka splatným, okamžikem prodlení zákazníka s úhradou byť jen jediné splátky.

4.11V případě, že je dodavatel v prodlení s dokončením díla dle smluvených termínů, má zákazník právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny nezabudovaných výrobků za každý den prodlení až do úplného dokončení díla.

4.12 Maximální výše součtu všech smluvních pokut, které je každá ze smluvních stran oprávněna na základě Smlouvy, jejích příloh a těchto podmínek požadovat, činí 10% z ceny díla bez DPH.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

5.1Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci do okamžiku převzetí namontovaných prvků zákazníkem nebo jím pověřenou osobou v místě, kde jsou montážní práce dle Smlouvy prováděny. Zákazník přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem převzetí namontovaných prvků,a to buď osobně nebo jím pověřenou osobou v místě, kde byly dle Smlouvy montážní práce prováděny (tj. dnem potvrzení dodacího listu nebo předávacího protokolu podpisem zákazníka nebo jím pověřené osoby).

5.2Dodavatel je v souvislosti se zhotovením díla pojištěn z odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho provozní činností.

5.3Dodavatel neodpovídá za vady díla způsobené nevhodně zpracovaným projektem, vyšší mocí, mechanickým poškozením nebo neodborným zásahem ze strany zákazníka nebo třetí osoby.

5.4Zjevné vady je zákazník povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je zákazník oprávněn uplatnit v průběhu záruční doby.

5.5Oznámení o vadách musí být učiněno bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (e-mailem na adresu: info@luxaflex.cz, nebo poštovní zásilkou na adresu: DecorLux, Národních hrdinů 891, Praha 9, 19012) a musí obsahovat adresu místa provádění montážních prací, číslo smlouvy nebo faktury, přesný popis závady nebo jejího projevu, přesné určení pozice, na které byla závada zjištěna a kontaktní údaje zákazníka.

5.6Zákazník má právo vyžadovat odstranění vady během záruční doby. Jestliže dodavatel za vadu díla odpovídá, je povinen ji na své náklady odstranit, a to do 30 dnů od jejího oznámení. Jde-li však o vady, které mohou způsobit škody na díle, životě, zdraví a jiném majetku zákazníka nebo třetích osob, je dodavatel povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých.

5.7Podmínkou přijetí reklamace a její vyřízení, v případě uznání její oprávněnosti, je plné uhrazení závazků zákazníka vůči dodavateli. Toto ustanovení se neaplikuje ve vztahu k zákazníkovi, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník..

5.8Reklamovatelné jsou vady, jež brání řádnému užívání zboží či díla a znehodnocují jeho fyzický stav.

5.9Jako reklamovatelné nemohou být uznány vady vzniklé následujícím způsobem:

a)      mechanickým poškozením, neodborným zásahem, nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla či zboží,

b)     neodbornou montáží po okamžiku předání a převzetí díla nebo zboží (neodbornou montáží se rozumí především případ, kdy montáž prováděla jiná osoba než dodavatel, a dále pokud nebyla montáž provedena dle montážního předpisu společnosti Decorlux, Luxaflex),

c)      používáním v podmínkách, které mohou způsobit fyzickou či chemickou nerovnováhu např. zvýšená prašnost, emise, vlhkost, způsobující orosení skel či rámů z interiéru apod.,

d)     nevhodným užíváním výrobku (např. věšením předmětů na výrobek),

e)      poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (požáry, kroupy, záplavy, zemětřesení, vichřice, spady popílků, pylu, kyselých dešťů a podobně),

f)       barevným nesouladem stejných barev aplikovaných na různé materiály či různým vizuálním provedením nově dodaných náhradních dílů, které jsou způsobeny změnami technologických postupů dodavatele,

g)      na prvcích, které nějakým způsobem přesahují technické normy a byly vyráběny na výslovné přání zákazníka. Tento nestandard musí být vždy uvedený v cenové nabídce.

5.10Estetické (vzhledové) vady se hodnotí při pohledu ze vzdálenosti 0,5m ve funkčním směru běžnéhopoužití za rozptýleného denního světla. Vady, které při posouzení za těchto podmínek nejsou zjevně patrné, nejsou reklamovatelné.

5.11Výrobky s vadami mohou být po dohodě obou stran buď opraveny, vyměněny, případně může být zákazníkovi poskytnuta sleva z ceny díla. Sleva na výrobky může být poskytnuta pouze v případě, že výrobky nejsou dodány ve specifikaci, rozměrech a kvalitě podle Smlouvy, cenové nabídky a dalších dokumentů, ale zákazník si je chce přesto ponechat. Poskytnutí slevy je považováno za kladné vyřízení reklamace vady nebo nedodělku. Jestli bude vyplacena sleva a v jaké výši, nebo jestli se budou vadné výrobky opravovat nebo vyrábět znovu, záleží na dohodě zákazníka s dodavatelem.

5.12Do 1 měsíce od data montáže (předání a převzetí díla) provádí dodavatel seřízení a nastavení výrobků zdarma, kdy tak činí vždy toliko na výslovnou žádost zákazníka. Po této lhůtě bude veškerý servis, díly, práce a doprava účtovány podle aktuálního ceníku a nákladů dodavatele v rámci placeného servisu.

5.13Cenovou kalkulaci mimozáručních servisních prací (včetně dopravy) si je možné vyžádat od dodavatele před jejich objednávkou. Provedené mimozáruční opravy je zákazník povinen řádně uhradit.

6. ZÁRUKA ZA JAKKOST

6.1Pokud není v cenové nabídce nebo ve Smlouvě uvedena jiná délka záruční doby, poskytuje dodavatel zákazníkovi záruku na správnou funkci dodaných výrobku v délce trvání 24 měsíců, kdy tato lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. ode dne potvrzení předávacího protokolu podpisem zákazníka. V případě odběru výrobků bez montáže, se záruční doba řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě.

6.2Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, ošetřováním či nedostatečnou údržbou díla, na poruchy způsobené znečištěním a na poruchy způsobené změnou statiky stavby.

6.3Podmínkou trvání záruky je skutečnost, že na dodávce zboží případně na díle nebudou prováděny žádné dodatečné úpravy bez vědomí a souhlasu dodavatele.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. 2.7 a 3.6 všeobecných obchodních podmínek, a dále v případě že dodavatel poruší Smlouvu, případně ustanovení všeobecných obchodních podmínek podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinnosti dodavatele se považuje zejména:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu více než 45 pracovních dnů, aniž by toto prodlení nastalo v důsledku prodlení zákazníka nebo vyšší mocí a dodavatel nedokončí a nepředá dílo objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě;

b) dílo je nezpůsobilé k obvyklému účelu použití a dodavatel neodstraní takovou vadu díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zákazníkem;

7.2Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže:

a) zákazník je v prodlení s úhradou zálohy po dobu delší než 10 dnů;

b) zákazník je v prodlení s úhradou doplatku ceny díla po dobu delší než 10 dnů od data splatnosti a neuhradí doplatek ceny díla ani v dodatečné lhůtě, která bude poskytnuta v písemné výzvě dodavatele k úhradě nedoplatku;

c) zákazník je v prodlení s převzetím díla po dobu delší než 10 dnů;

d) při opakovaném nedodržení stavební připravenosti místa, v němž má být montáž díla provedena;

e) zákazník trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu zákazníka nebo s použitím zjevně nevhodné věci, a to i po upozornění dodavatelem;

f) zákazník neposkytuje dodavateli potřebnou součinnost (zejm. odmítnutí provedení díla nebo jeho části, účelové bránění v realizaci díla, atd)

7.3Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně nebo e-mailem a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

7.4Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nároky dodavatele na úhradu smluvních pokut a náhradu škody spočívající v nákladech dosud vynaložených na provedení díla. Jestliže bylo dílo v době odstoupení od Smlouvy již provedeno, je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu rovnající se uhrazené záloze a rovněž náklady na demontáž a dopravu. V případě, že dodavateli nebyla do té doby záloha uhrazena nebo pokud uhrazená propadnuvší záloha neodpovídá škodě způsobené objednatelem, budou náklady spojené s výrobou zboží vyčísleny a fakturovány zákazníkovi dodavatelem v plné výši.

7.5Smluvní strany se zavazují provést vzájemné vypořádání závazků ze Smlouvy, a to ve lhůtě maximalně 60 dnů od ukončení Smlouvy odstoupením, a za tímto účelem se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1Bude-li některé ustanovení všeobecných podmínek či Smlouvy shledáno neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, zákonnost a vynutitelnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek či Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami mají přednost ustanovení Smlouvy.

8.2Zákazník prohlašuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí, a stejně tak, že se seznámil a souhlasí s příslušným ceníkem či ceníky dodavatele (prodávajícího) a technickými specifikacemi služeb.

8.3Smluvní strany vyslovují souhlas s převodem smluvních vztahů plynoucích ze Smlouvy na třetí osobu za předpokladu, že druhá smluvní strana k tomuto dá předchozí písemný souhlas a přistupující smluvní strana převezme všechna ustanovení Smlouvy a všeobecných podmínek beze změny. Zákazník je povinen při takovém převodu poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost.

8.4Zákazník je povinen nahlásit dodavateli své kontaktní telefonní číslo a dále svou kontaktní e-mail pro fakturaci. Pokud zákazník neoznámí dodavateli změnu e-mailu, má se za to, že bylo doručeno řádně, bylo-li doručeno na naposledy evidovaný e-mail. zákazníka.

8.5Písemnosti dodavatele, které jsou doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jsou zasílány na adresu bydliště, případně sídla, zákazníka, která je uvedena ve Smlouvě, nebo na jinou adresu, kterou si zákazník k tomuto účelu zvolí (např. e-mail). Zákazník je povinen dodavateli sdělit vždy svou aktuální doručovací adresu. Pokud se písemnost nepodaří doručit, považuje se za doručenou jejím dodáním na adresu odeslání stanovenou dle tohoto ustanovení nebo marným uplynutím lhůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, a to i v případě, že se zákazník o jejím uložení nedozvěděl, popř. dnem, kdy se písemnost vrátila dodavateli, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

8.6Zákazník se zavazuje informovat dodavatele o změně svých identifikačních údajů, zejména o změně jména, bydliště, korespondenčních údajů, e-maiu či telefonního čísla, a to písemným oznámením doručeným dodavateli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy změny nastaly.

8.7Případné spory vzniklé ze Smlouvy se strany zavazují řešit především dohodou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, dodavatel se zákazníkem si sjednávají, že jejich spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zák. č. 216/1994. Sb., o rozhodčím řízení v platném znění, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu třemi rozhodci. Zákazník a dodavatel jmenují každý jednoho nezávislého rozhodce, třetí rozhodce bude jmenován Rozhodčím soudem. Tato rozhodčí doložka se neužije v případě, kdy je zákazníkem fyzická osoba v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., kdy se při řešení sporů bude postupovat podle příslušných ustanovení právních předpisu ČR.

8.8Zákazník výslovně souhlasí s tím, že dodavatel je oprávněn shromažďovat, zpracovávat a užívat údaje o zákazníkovi ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem řádného plnění Smlouvy a pro obchodní účely.

8.9 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2017